יוסף, בן יעקב.

— הסיפור בס' בראשית לז—נ על יוסף' בנו של יעקב מרחל אשתו' מעלה את אהבת יעקב ליוסף בן זקוניו שאהב אותו יותר מכל בניו' ועל כן התקנאו בו אחיו ומכרוהו לעבד' וכך הורד למצרים ועלה שם לגדולה' ולאחר זמן באו לגור שם' על פי הזמנתו' גם אביו ואחיו וכל משפחתם . רמזים פיוטיים למאורעות חייו של יוסף נמצאים גם בתה' קה'יז כב . בס' שמות' בפרשה הראשונה המתארת את התחלת השעבוד של בני ישראל במצרים' נזכר יוסף שלוש פעמים ( שמ'א'ה'ו'ח ' ( ובפרשת יציאת מצרים ( שם יג'יט ) נאמר שלקח משה את עצמות יוסף ' עמו להעלותן לארץ כנען' כדי לקיים את השבועה שהשביע יוסף את אחיו לפני מותו ( בר' נ'כה . ( לפי יהו' כד'לב' נקברו עצמותיו של יוסף בשכם' בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם ( השווה בר' לג'יט ; מח'כב . ( בדה"א ה' א ב' נאמר שמשחטא ראובן בכור יעקב' בחללו יצועי אביו' עברה הבכורה ליוסף . לפי שיטת התעודות נארג הסיפור על יוסף שבם' בראשית בדרך קישור ושילוב של קטעים קטעים מתוך התעודות הראשיות E , J ק , או מתוך השכבות השונות ששימשו יסוד '  אל הספר
מוסד ביאליק