יום ולילה.

- נא ] סיפור מעשה בראשית' המקדים את בריאת היום והלילה בארבעה ימים לבריאת המאורות' מלמדנו שאין המקרא רואה ביום את זמן מציאותה של השמש בשמים' כי אם את זמן שלטונו של האור דווקא ; היום מתחיל עם זריחת השחר הקודמת ליציאת השמש ( ע"ע אור וחושך . ( גם בבית המקדש ( בבית השני שעבודתו מתוארת במפורט בדברי חז"ל ) התחילו את העבודה עם שחר' ולא המתינו לזריחת החמה ( משנה יומא ג'א . ( אמנם בעל מזמור קד בתהלים ( שם' פס' כב כג ) מקדים את זריחת החמה לדבריו על עבודתו של האדם במשך היום' אבל אין בדבריו הקצרים והפיוטיים שום סימן לכך שהשקפתו שונה מהשקפתו של סי בראשית . בתיאור הבריאה אין מעשה היום הראשון מסתיים בהשלטת האור אלא בקביעת זמני שליטה נפרדים לאור ולחושך ( שהוא היעדר האור . ( מכאן שהתחלפותם הקבועה של היום והלילה הם בעיני המקרא הסימן הראשון והעיקרי לסדר ולחוק האלהי ' שבו העולם מתקיים . על כן נאמר בסי ירמיהו : אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי ( ירי לג'גה ; עיי גם שם לא'לד לה . (  אל הספר
מוסד ביאליק