יום הכפרים.

— נא ] היום העשיר לחודש השביעי הוא יום עבודתו של הכהן הגדול במקדש' שבו היה מכפר בעד המקדש , בעד עצמו ואחיו הכהנים ובעד העם כולו ( וי' טז'כט ; כג'כז ; במי כט'ז . ( הכפרה עניינה טיהור מטומאה ( וי' יב'ח ; יד'יט'נג ' ( מחטא בשגגה ( במ' טו'כה כח ) ומעוון ופשע בכלל ( שמ"א ג'יד ; יש' כב'יד ; יר' יח'כג ; מש' טז'ו . ( תכליתה , שהאל ישיב את אפו ולא ישחית ( תה' עח'לח' והשווה גם בר' לב'כא ; שמ"ב כא'א ג ; מש' טז'יד , ( ובייחוד שיסלח על דבר חטא ופשע ( וי' יד'כ ; במי טו'כח . ( מעשה הכפרה הוא לרוב פעולת הכהן , המטהר את הבית או את האיש הטעון כפרה בטכסים מיוחדים ( למשל ויי ד'כו ; במי הטו . ( המורכב והארוך שבכל הטכסים האלה הוא עבודת יום הכיפורים' שכולה מיוחדת לדבר הכפרה . יום הכיפורים קודם לחג הסוכות בחמישה ימים בלבד . לפיכך סבור טור סיני ' שמעיקרו אינו אלא הכנה לחג ' היינו טיהור המקדש והעם לקראת ההתוועדות עם האל בשעת הרגל . חוקרים אחרים מניחים קשר קדום בין יום הכיפורים לראש השנה ומסתייעים בתקבולת המדויקת שבין דיני קר בנות העם של יום הכיפורים ( במי כט'ח יא ) לשל ראש השנה  אל הספר
מוסד ביאליק