יום ה'.

-היום שבו יראה הי את גדולתו' או' במשמעות מורחבת' תקופת שלטונו העתידה של הי . ביטוי זה הוא מעין גיבושו של הרעיון שהאל עתיד להוכיח ביום מן הימים את שליטתו בתבל במעשים נוראים של גבורה ושררה . במשמעותו זו יום הי הוא כינוי קבוע לאחרית הימים בדבריהם של ישעיהו' יו ^ ל' עמוס' עובדיה' צפניה ויחזקאל' שהוא בא שם כלשונו או בקצת שינוי צורה' כגון : יום להי צבאות ( יש'ב'יב ;( יום בא להי ( זכ' יד'א . ( מקצת משמעותו הדתית של המושג יום ה' דבק בביטויים דומים כגון יום נקם ( ישי לד'ח ; והשווה סד'ג ' ( יום בואו ( מלי ג'ב ) ובייחוד בנוסח הלשון ביום ההוא' המשמש פתיחה לנבואות רבות של אחרית הימים . אבל מידת הקשר שבין ביטויים דומים אלה והמושג יום הי עצמו משתנה ממקום למקום' לפיכך אין לומר ( כדעת גרסמן ) שכולם מכוונים לעניין אחד ( עיי לקמן . ( הביטוי יום הי הוא מעין סיסמה שהיא יפה לצרכי המבנה השירי של דברי הנבואה . הנביא חוזר ושוזר בדבריו את המלים יום הי ( או היום ההוא ) ומסמן בדרך זו את המקומות החשובים שבנבואתו ( יש' ב'יב כב ; זכ' יד'א'ט ; צפי א'ז י ' יד יח . ( ויואל הנביא נוהג להשתמש בלשון יום הי לשם  אל הספר
מוסד ביאליק