יוחנן.

— כהן גדול בימי בית שני . בנחמי יב'כב , סדרם של הכהנים הגדולים הוא : אלישיב , יוידע , יוחנן , ידוע ; ושם בפס' כג : יוחנן בן אלישיב , וכן הוא כעזיי ' ו . ולעומת ז ? את ברשימת היחס של הכהנים הגדולים שבנחמ יב'ט יא' בנו של יוידע ואביו של ידוע נקרא כשם יונתן ; וכנראה יונתן שבנחמ' יב'יא , שיבוש הוא , ועיקרו יוחנן . כמו כן אפשר שאין יוחנן בן אלישיב בנו ממש אלא בן בנו . לדעת מובינקל היה יוחנן אחיו של יוידע ושימש בכהונה גדולה אחריו , ואילו יונתן היה בנו של יוידע ואביו של ידוע ושימש בכהונה גדולה אחר דודו יוחנן , והיא סברה דחוקה , המבוססת על הפרדה מלאכותית בין יוחנן ליונתן . יוחנן הכהן הגדול נ > כר בפפירוס של יב משנת שבע עשרה לדריוש השני 408 ) לפסה"נ , ( שתכנו מכתב של יהודי יב אל בגוהי פחת יהודה , המבקשים ממנו שישתדל לטובתם ' והם מזכירים מכתב קודם שנשלח ליוחנן כהנא רכא ... זי בירו שלם ( קאולי מס' ' 30 שו' . ( 18 לשכת יוחנן בן אלישיב נזכרת גם בסי עזרא בעניין פעולתו של עזרא לגירוש הנשים הנכריות ( עז'י ' ו . ( אם נניח , שזוהי לשכתו של יוחנן שנעשה אחר כך כהן גדול , יצא שבתחילת פעולתו של עזרא בירושלי...  אל הספר
מוסד ביאליק