יובל.

- לפי כרי ד'כא' אחד מבניו של למך , שילדה לו עדה אשתו' ונאמר עליו שם שהיה אבי כל תופש כנור ועוגכ' כלומר אביהם של המנגנים וממציא אומנותם . בספרות הכנענית יש זכר לאחד האלים שהיה מצטיין כמנגן ומזמר . כך' למשל' בכתבי אוגרית בלוח , KV AB שוי : 20-18 קם ויחל וישר' מצלתים בידי נעים' ישיר הגבור טוב הקול . לא נתבררה משמעותו של השם' שהרי אין זה מתקבל על הדעת שהשם המקראי יובל — נחל איתן' שימש כשם עצם פרטי . יש מן החוקרים שביקשו לפרש את השם במשמעות מנגן בכלל או תוקע בקרן היובל בפרט . אבל אין השערה זו מבוססת כל צרכה . אף קשה להניח שהוא בניין הפעל או ק ל סביל של הפועל יכל' לפי שאין הפועל רגיל לבוא בשמות עצם פרטיים בבניין סביל . ושמא אפשר להסמיך את השם יובל ליובל—איל' וצורת השם תהיה דרך מבטא דיאלקטי . וע"ע יבל ; קין ! שם' שמות . קאסוטו , מאז ס עד נח 158 , ואילך 187 ; R . NORTH , Sociology of the Biblical Jubilee , Roma 1954 , 100 ss . Das Jubeljahr bci den alten Hebraern , Eichstadt 1889 , 7 ; GORDON , UH , A . KLOSTERMANN , Theologische Studien 53 ( 1880 ) , 739 ; P . SCHNABEL , מד-ק  אל הספר
מוסד ביאליק