יובב.

— א ) האחרון ברשימת בני יקטן ( בר' י ' כט ; דה"א א' כג . ( עד עתה לא הוצע זיהוי מניח את הדעת לשם זה — , ב ) בן זרח מבצרה . מלכה השני של אדום ( בר' לו'לג ; דה"א א 'מד . ( על ההצעה לזהותו עם איוב ע"ע אדום' מלכי אדום ; איוב . - ג ) מלך מדון' מבעלי הברית של יבין מל ך חצור שנלחמו ביהושע והוכו על יד מי מרום ( יהוי יא'א , ( וע"ע מדון . — ד ) בנימיני , בן שחרים מחדש אשתו ( דה"א ח'ט . ( על ייחוסו הבלתי ברור של שחרים ועל הצעות תיקון הגרסה ע"ע בנימין ; שחרים - . ה ) בנימיני בן אלפעל ( שם' פס' יז . ( ' על ייחוסו של אלפעל ועל מבנה הרשימה ע"ע אלפעל . בשבעים על פי רוב , Iw ( 5 a [ S ויש בנוסחאות קצת שיבושים . נות רואה את השם יוכב כמשקל קאטל מן הפועל הערבי וב , התכונן לקרב' והשווה לכאן את הפועל ; בב הבא בתרגומים הארמיים כתמורה לפועל העברי הריע . והשווה גם את השם הערבי הדרומי יהיבב' שריקמנס מפרשו כלשון יכאב' כלומר חרבן , שממה .  אל הספר
מוסד ביאליק