יוב.

— עי # ; ' וב . לתקופת היובל החדשה' והשמיטה הראשונה של היובל החדש חלה בשנה השביעית לאחר השמיטה הקודמת' שהיא השנה השישית לאחר היובל ( נדר' סא'א ; ערי כד'ב . ( החוקרים דוחים את דעת המסורת ששנת היובל היתה השנה שלאחר שנת השמיטה השביעית , ונימוקם עמם' ששמיטת קרקע הנמשכת שנתיים היא גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה . לפיכך הם מפרשים את המספר חמישים שבויי כה'י ' על פי שיטת הספירה של הקדמונים' שהיו מונים שנה אחת כשנה אחרונה של מחזור אחד וגם כשנה ראשונה של מחזור חדש הבא אחריו' כגון במניין שנות מלכותם של מלכים ושושלות . גם חשבונותיו של סי היובלים ( ד'כט ; י ' טז' ועוד ) מיוסדים על מחזור של ארבעים ותשע שנה לתקופת יובל . מכל מקום זיקתה המפורשת של שנת היובל אל שנת השמיטה מוכיחה' שדינה כשנת שמיטה שכל ישראל מצווים לקיים אותה באותה שנה' ואין יסוד להשערתו של נורת ' ( North ) הסובר שלפי דין היובל היתה כל אחוזת קרקע חוזרת לבעליה לאחר מ"ט שנה למכירתה' כלומר שכל קרקע מכורה היתה לה שנת יובל משלה . דין חזרת האחוזה למוכר בשנת היובל עושה את מכירת האחוזה למין החכרה שהחוכר אוכל פירותיה משנת המכר ועד שנת היובל , ולפ...  אל הספר
מוסד ביאליק