יואל.

— א ) בן פתואל הנביא ( יואל א'א ;( וע"ע יואל' ספר יואל . — ב ) נשיא ראובן * הראשון בשושלת נשיאי ראובן , המסתיימת בימי גלות תגלת פלאסר ( דה"א ה'ד ו . ( ייחוסו של יואל סתום ואין למצוא קשר בין רשימת הנשיאים לרשימת ארבעת בניו של ראובן : חנוך' פלוא' חצרון וכרמי ( שם שם'ג . ( לפיכך הוצע לגרוס עם הפש : ' ובני כרמי יואל , או עם השבעים : Luc . יואל בנו במקום ובני ו אל' ולפי כל אחד משני התיקונים יואל בנו של כרמי . אכל גם לאחר התיקון מוקשה הדבר' שאין הכתוב מזכיר אלא את בנו של הצעיר שבארבעת בניו של ראובן . בהמשך הכתוב ( שם שם' ז ח ) נזכרים שלושת אחיו של נשיא ראובן ולא ברור אם הכוונה לאחרו . ן שבנשיאי ראובן . בראש רשימת היחס של השלישי באחים עומד שוב איש ששמו יואל ( שם שם' ח ' ( ויש מזהים את יואל זה עם יואל הנזכר כפסי ד' ואת בנו שמע עם שמעיה בן יואל הנזכר שם ; אכל אין הכרע - . ג ) בן עזריה' מצאצאיו של קרח בן קהת' נמנה בדה"או'כא , עם אבות אבותיו של שמואל . על רשימת יחם זו ע"ע אלקנה . ושמא יש לזהותו עם בן עזריהו מבני קהת ( כלקמן ד - . ( ד ) בן עזריהו מבני קהת' מן הלויים שטיהרו את בית המקדש בימי יחזקי...  אל הספר
מוסד ביאליק