יהושפט בן אסא.

- מן הגדולים שבמלכי יהודה . הוא מלך עשרים וחמש שנה ובן שלושים וחמש היה במלכו' ושם אמו עזובה בת שלחי ( מל"א ככ'מב . ( נא ] על עלייתו של יהושפט לכיסא המלוכה אין במקרא ידיעות מפורשות' אבל מסתבר ששימש בתפקיד של עוצר בסוף מלכותו של אסא' לאחר שחלה אםא ברגליו בשנת השלושים ותשע למלכותו ( דה"ב טז'יב . ( שנות שלטונו הראשונות של יהושפט שהיו בחיי אביו עמדו בסימן של זעזועים פנימיים ביהודה ושל פירוד בין העם ובין אסא' לאחר שנתן את הנני הרואה בבית המהפכת . פירוד זה כורך מחבר ס' דה"י עם הברית המכוונת נגד מלכות ישראל שכרת אסא בשנת שלושים ושש למלכותו עם בן הדד מלך דמשק ( דה"ב טז'א י , ( היינו כשלוש שנים קודם שהתחיל יהושפט לשלוט כעוצר . אבל מסתבר שיש לגרוס כאן עשרים ושש , ועל כן אין להסמיך את הזעזועים הפנימיים במדינה שהיו ערב עלייתו של יהושפט לשלטון אל הכרית שבין יהודה וארם דמשק שנכרתה עשר שנים קודם לכן ; וע"ע אסא . לפי הסינכרוניזמים שבסי מלכים התחיל יהושפט למלוך , כמלך יחיד' בשנת ארבע לאחאב ( מל"א כב'מא ;( שנתו השבע עשרה היא השנה הראשונה לאחזיה ( שם'נב ) ושנתו השמונה עשרה היא שנתו הראשונה של יהורם מלך יש...  אל הספר
מוסד ביאליק