יהושע, ס' יהושע.

- הראשון בספרי הנביאים הראשונים . הוא מספר על מעשי הם ומאורעותיהם של בני ישראל לאחר מותו של משה עד מותו של יהושע' ועד בכלל ; ובעיקר על כיבוש ארץ כנען בהנהגתו של יהושע' על חלוקתה של הארץ בין השבטים' ועל הכרית שנכרתה בשכם כין ה' ובין בני ישראל על ידי יהושע . נא ] שם הספר וחלוקתו . — הספר נקרא על שם גיבורו הראשי יהושע . בתרגום השבעים Irjaov ; : A ) Inaov ; , It ] o 0 r- Navrj : Luc . ; vld ; Navy כלומר יהושע בן נון ; וכן בפש : ' כתנא דישוע . uosue : V- ^] 1 m לפי החלוקה המסורתית יש בספר י"ד סדרים ; לפי החלוקה הנוצרית של ימי הביניים' הנהוגה עד היום' יש בו כ"ד פרקים . נב ] חיבור הספר ו ע ר י כ ת ו . — זמן חיבורו ואופן חיבורו של סי יהושע שנויים במחלוקת . בספר עצמו אין שום ידיעה על מחברו ועל זמנו . מה שנאמר בסופו ( כד'כו : ( ויכתוב יהושע את הדברים האלה' אינו מכוון לספר כולו , אלא לדברי הברית שנכרתה על ידי יהושע בין ה' ובין ישראל . על דברי הברייתא המפורסמת ( ב"ב יד'ב ' ( האומרת : יהושע כתב ספרו' כבר הקשו בגמרא ( שם טו'א : ( והכתיב וימת יהושע בן נון עבד ה' ( כד'כט ' ( ותירצו.- דאסקיה אלעזר' כלו...  אל הספר
מוסד ביאליק