יהורם, יורם, בן יהושפט.

— [ א ] כנראה הניע יהורם למלוכה בחיי יהושפט אביו , שהרי כך נאמר על בני יהושפט בדה"ב כא'ג : ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור ; ועיי לקמן m אותו מקור מוסיף , שמשעלה יהורם למלוכה הרג את כל אחיו וגם משרי ישראל ( שם שם , ד . ( מסורת זו תובן אם נניח כי יהורם , שנשוי היה לעתליה ( ע"ע ) בת אחאב' לא היה רצוי לאחיו , והם וגם כמה מן השרים התנגדו למלכותו . ואפשר שמפני התנגדות זו שיתף יהושפט את יהורם במלוכה בחייו , כדי להבטיח את קיום זכותו למלכות מכוח בכורתו . אבל כשמת יהושפט קשרו האחים על יהורם להדיחו' הקשר נכשל וה קושרים נהרגו . יהורם עלה למלוכה זמן קצר לאחר כשלון המסע הצבאי המשותף של חיל ישראל ויהודה נגד מישע מל ך מואב , אותו מסע שהשתתף בו גם הנציב היהודי באדום ( ע"ע יהורם , בן אחאב ; מישע . ( כנראה היה כשלון המסע נגד מואב הגורם העיקרי שעורר את האדומים למרוד ביהודה . לפי מל"ב ח'כ , דומה כי מרדו האדומים ביהודה בימי יהורם והמליכו עליהם מל ך' וכנראה היה הדבר בתחילת מלכותו של יהורם . בכתוב שלאחריו ( פסוק כא ) נאמר : ויעבור יורם צע...  אל הספר
מוסד ביאליק