יהוצדק, יוצדק.

— בנו של שריה ( דה"א ה'מ ) כהן הראש האחרון של בית ראשון שהומת במצוות נבוכדראצר ברבלה ( מל"ב כה'יח כא ; ירי נב'כד כז ;( והוא אביו של ישוע ( ע"ע ) הכהן הגדול הראשון בבית המקדש השני ( חגי א'א ; זכי ו'יא ; עזי ג'ב ; נחמי יב'כו . ( בכתוב נאמר : הלך בהגלות ה' את יהודה וירושלים ביד נבוכדנאצר ( דה'יא ה'מא . ( מכלל דברי הכתוב משמע , שנולד יהוצדק בארץ בחיי שריה אביו והוגלה קודם שנולד לו ישוע בנו . כנראה צעיר לימים היה יהוצדק בשעה שיצא לגולה בשנת 587 לפסה"נ' שהרי ישוע בנו פעיל היה בתנועה שהביאה לידי בניין בית שני בשנת 518 לפסה"נ ( כ 68 שנה לאחר גלות , אביו . ( אף יש רגליים לסברה , שלא הגיע ישוע בימי בניין הבית א ילא לגיל העמידה בלבד' שכן שימש נכדו של ישוע' אלישיב ( ע"ע ' ( בכהונה הגדולה בשנת 445 לפסה"נ ולאחריה' היינו : 74 שנה אחרי גמר בניין הבית ; וע"ע אהרן' בני אהרן . ברשימת השבים עם זרובבל בשנת 537 לפסה"נ ( עז' ב'ב ) בא שמו של ישוע ולא נזכר שם יהוצדק' וקרוב לוודאי שנפטר יהוצדק בגלות בבל קודם שיבת ציון . בשבעים , hoaadax : K"mbB אבל B-J 7 A-J לשאר הכתובים : , IwaedEK וכן . iosedec : V והשווה לכ...  אל הספר
מוסד ביאליק