יהונדב, יונדב.

-א ) בן שמעה ורעו של אמנון ( שמ"ב יג'ג ;( אביו של יהונדב הוא אחי דויד ובנו השלישי של ישי . בשמ"א טז'ט' הוא נקרא שמה' בשמ"ב יג' ג' שמעה ובדה"אב'יג' שמעא . יונדב מכונה בסיפור אמנון איש חכם מאוד ( שמ"ב יג'ג ' ( ואולי שימש אצל אמנון' שהיה בכור דויד' בתפקיד של רע ( או רעה ) רשמי ( ע"ע רעה המלך . ( יונדב הוא שהשיא לאמנון את העצה על דבר תמר . ואילו משנהרג אמנון והגיעה לדויד השמועה שכאילו מתו כל בני המלך היה יונדב בין העומדים לפני דויד ופנה אליו בדברי הרגעה שאמנון לבדו מת ביד אבשלום ( שם' פסי לב לה — . ( ב ) בן רכב ; השתתף במרד יהוא נגד בית אחאב . לפי המסופר במל"בי ' טז יז , קראו אליו יהוא אל המרכבה בדרכו לעשות שפטים בשומרון ולקנא את קנאת הי . ובהמשך הדברים נזכר יהונדב עוד בתיאור השמדת בית הבעל בשומרון ( שם' פסי כב כז . ( ירמיהו בנבואה מימי יהויקים על בית הרכבים משבח את בני יהונדב על ששמרו את מצוות אביהם לא לשתות יין , לא לבנות בית , לא לזרוע זרע ולא לטעת כרם' כי אם לשבת באהלים כל ימיהם . לפי הדעה הרווחת בקרב חוקרי המקרא היה יהונדב בן רכב מזרע הקיני ( השווה דה"אב . נה >( ומראשי תומכיו של יהוא ...  אל הספר
מוסד ביאליק