יהויריב, יויריב.

- א ) ראש בית אב של כהנים' שעליו התייחסו החשמונאים ( חשמ"א יד'כט . ( הידיעות שנמסרו במקרא על יהויריב אינן מצטרפות לשיטה אחת . לפי דה"י יצא בשעת חלוקת מחלקות הכהונה בימי דויד הגורל הראשון ליהויריב' והשני לידעיה ( דה"א כד'ז ' ( משמע שנוסד בית אב זה בימיו של דויד . אבל ברשימת ראשי הכהנים שעלו עם זרובבל שוב נמנה יהויריב' גם כאן קודם לידעיה והפעם הוא השבעה עשר במניין ( נחמי יב'ו . ( ושוב במקום אחר ( נחמי יב'יט ' ( בית אב זה נמנה ברשימת ראשי האבות של הכהנים שבימי הכהן הגדול יויקים' ואף כאן הוא קודם לידעיה' והוא השישה עשר במניין . ועוד נזכר יהויריב עם ראשי הכהנים שהתיישבו בירושלים בסוף ימיו של נחמיה ( דה"א ט' י , ( וכאן הוא שני לידעיה . ומסתבר , שגם בדה"א הכוונה לבתי אבות . ברשימה המקבילה שבנחמ' יא' מדובר על ידעיה בן יהויריב' וכנראה שיבוש הוא . כעובדה היסטורית נתקבל קיומו של בית אב של כהנים ששמו יהויריכ בימיו של יהויקים כהן גדול . כנגד זה חוקרים רבים סבורים שלא היה בית אב זה לא בימיו של דויד ואף לא בימיו של זרובבל' שהרי לא נזכר השם יהויריב ברשימת הכהנים השבים ( עזי ב'לו לט . ( בעקבות השקפה זו...  אל הספר
מוסד ביאליק