יהויכין, יויכין, יכניה, יכניהו, כניהו.

-בן יהויקים ' ' מלך יהודה . לפי מל"ב כד'ה' מלך שלושה חדשים , ולפי דה"ב לו'ט , שלושה חדשים ועשרה ימים' והוגלה לבבל בידי נבוכדראצר מלך בבל . לפי המסופר בכרוניקה בבלית שנתפרסמה לא כבר' הוגלה בסוף שנת שבע לנבוכדראצר 597 / 8 ) לפםה"נ . ( יהויכין היה בן י"ח שנה במלכו ( מל"ב שם ;( לפי דה"י היה רק בן שמונה במלכו , אבל נראה שזו גרסה משובשת ( ועיי לקמן על בני יהויכין ונשיו . ( כמקורות המקראיים הדלים מימי יהויכין נזכרת אמו' הגבירה נחושתא בת אלנתן מירושלים ( השווה מל"ב כד י יב'יט , יר' כב'כו ; כט'ב ' ( והיתה' ' ככל המסתבר' בעלת השפעה בחצר המלוכה , וע"ע אלנתן ; יהויקים ; נחושתא . חדשי שלטונו המעטים של יהויכין כלולים במניין שנתו האחרונה של יהויקים אביו , שהיא שנת 598 לפסה"נ ( וע"ע כרונולוגיה . ( שעה שמת יהויקים עמדה יהודה בעיצומו של המרד נגד בבל' וייתכן שכבר חנו צבאות ה בבלים על העיר ( השווה מל"ב כד'י . ( בשלביו הראשונים של המצור לא השתתף נבוכדראצר עצמו ( השווה שם' פסי יא : ויבוא נבוכדנאצר מל ך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה . ( כניעתה של ירושלים לנבוכדראצר' הגליתו של יהויכין והמלכתו של צדקיהו במקומו...  אל הספר
מוסד ביאליק