יהוידע.

— כהן גדול בירושלים בימי עתליה ויואש . היה מחותן בית המלוכה ומקורב אליו . לפי דה"ב כב , יא , היתה אשתו יהושבעת' היא יהושבע בת המלך יורם אחות אחזיהו ( מל"ב יא'ב ' ( והיא שהצילה את יואש בן אחז יה , כשגנבה אותו מתוך בני המלך המומתים והחביאה אותו מפני עתליה . יהוידע כהן גדול אינו נזכר ברשימות היחס של הכהנים הגדולים מבני צדוק ( וע"ע אהרן . בני אהרן . ( וכפי ששיער מזר פסק בית צדוק מלשמש בכהונה גדולה בתקופה שבין שלמה ויאשיהו' ועל פי זה לא היה יהוידע מבית צדוק . שש שנים היה יהואש מתחבא בבית הי ויהוידע הכהן משגיח עליו ; עד שנתחזקה ההתנגדות לעתליה ולשלטונה ולפולחן הבעל הצורי שטופח על ידיה' והגיעה לכלל התקוממות . בראש תנועת ההתנגדות לעתליה עמד יהוידע' ומרכזה היה בכית הי . מן התיאור של פרשת ההתקוממות הבא במל"ב פרק יא נראה' שעם הארץ ( ע"ע ) השתתף למעשה בהמלכתו של יואש ; ובוודאי היו עם הארץ , הם ראשי המשפחות ובעלי הרכוש הקרקעי שביהודה' עוינים לעתליה מלכתחילה . גופו של המרד' היינו המלכת הנער הרך יואש למלך והריגת עתליה' הוכן בחשאי ונעשה בפעולת פתאום על ידי יהוידע , בסיועם של שרי המאות ושומרי משמרת המ...  אל הספר
מוסד ביאליק