יהוידע, יוידע.

-א ) אביו של בניהו ( ע"ע ) מקבצאל ( שמ"ב כג'כ ; ועוד . ( לפי דה"א כז'ה , יהוידע אביו של בניהו הוא כהן הראש . בדה"א יב'כח' נזכר עם ראשי החלוץ לצבא שבאו אל דויד חברתה להסב מלכות שאול אליו — יהוידע הנגיד לבית אהרן' ועמו שלושת אלפים ושבע מאות איש . יש להניח שהתייחס על משפחת איתמר' לפי שבפסוק שלאחריו נזכרו צדוק ובית אביו המתייחסים על אלעזר . ברשימת ראשי משפחות הכהנים שבדה"א כד' לא נזכר יהוידע' ולדעת רותשטיין התחלף השם יהוידע בשם יהויריב ( שם' פסי ז ' ( ראש מחלקת הכהנים הראשונה . כידוע היה אביתר כהן הראש בימיו של דויד' ולאחר שהודח מן הכהונה' בראשית מלכותו של שלמה' בא צדוק במקומו . בדה"א כד'ו' נמנו ראשי הכהנים צדוק ואחימל ך בן אביתר' ואין אנו יודעים משום מקור אחר על כהן ראש שהיה בימי דויד ושמו יהוידע . אף לא נתחוורה משמעותו של התואר : הנגיד לבית אהרן . לדעת רותשטיין יהוידע הנגיד לאהרן לא אביו של בניהו הוא . וככל הנראה טעות העורך היא' שכינה בהשפעת דה"א יב'כח את יהוידע אביו של בניהו בתואר כהן הראש . וספק אם היה בניהו בן יהוידע ממשפחת כהנים . בדה"א כז' לד' נמנה יהוידע ברשימת שרי דויד : ואחרי אחי...  אל הספר
מוסד ביאליק