יהוחנן, יוחנן.

— א ב ) שמותיהם של שניים מן הבאים אל דויד לציקלג ; האחד מבנימין ( דה"א יב' ד ' ( והשני משבט גד ( שם , פסי יב r - . ( מן השוערים מבני קורח למשפחת משלמיהו' שהבדילם דויד לעבודת המקדש ( דה"א כו'א ג - . ( ד ) שם נכדו של אחימעץ בן צדוק' בא  אל הספר
מוסד ביאליק