יהוזבד, יוזבד.

-א ) הגדרתי ( דה"א יב'ה . ( נמנה ברשימת הגיבורים מבנימין שנצטרפו אל דויד כשהיה עדיין בציקלג ( שמשם . א ב . ( במקרא לא מצינו מקום בנחלת בנימין ששמו גדרה' אבל אפשר ששם מקומו של הגיבור נשמר בשם הכפר ג'דירה שמצפון לגבעון ( ע"ע ' ( או בשם ח'רבת גידירה' שממזרח לבית לקיה' ששניהם בארץ בנימין . ושמא היה הגיבור מארץ יהודה' שכן מצינו במקרא מקומות בארץ יהודה ששמם גדרה ram וגדרות ( ע"ע ' ( אלא שנכללו בתוך רשימת הגיבורים מבנימין גם שמותיהם של ילידי ארץ יהודה . — ב ) שניים מגיבורי דויד מבני מנ שה שהתחברו אליו כשהל ך אל ציקלג ( דה"א יב'כא — . ( ג ) בנו השני של עובד אדום השוער ( דה"א כו'ד - . ( ד ) יהוזבד בן שמר מעבדי יואש מלך יהודה ( ע"ע ' ( שהיה מן הקושרים עליו' והוא ויוזכר בן שמעת הרגוהו ( מל"ב יב'כב . ( לפי דה"ב כד'כו' היו המתקשרים על המלך : זבד בן שמעת העמונית ויהוזבד בן שמרית המואבית . אפשר שמקור הדברים במדרש על סי מלכים ואין עמון ומואב עיקר ייחוסם של רוצחי המל ך' אלא שביקש המחבר לתארם ככני נישואי תערובת עם בנות עמון ובנות מואב השנואים על המחבר ; והשווה נןזמי יג'א . — ה ) גיבור חיל מבנימין' שהיה...  אל הספר
מוסד ביאליק