ה' יראה.

— עי' מוריה' הר המוריה ; עקדה . ברשימת בני אהרן שבדה"א ה'כח מא' וע"ע אהרן' בני אהרן . — ה ) שמו של שר , אחד מגיבורי החיל אנשי המלחמה של יהושפט ( דה"ב יז'טו — . ( ו ) אביו של ישמעאל' אחד משרי המאות שסייעו ביד יהוידע להדיח את עתליה ( דה"ב כג'א . ( —ז ) אביו של עזריהו' מראשי בני אפרים בימי אחז ופקח בן רמליהו ( דה"ב כח'יב — . ( ח ) אחד משרי החיילים שבאו אל גדליהו אל המצפה לאחר החרבן' ובסיועו של גדליהו השתקעו בערי בנימין ( ירימ'ז ואילך . ( הוא שהזהיר את גדליהו מפני מזימותיו של ישמעאל בן נתניה' ויעץ לו שיהרגהו . גדליהו שלא שמע לעצתו נרצח בידי ישמעאל' ולאחר שנרצח קם יוחנן ורדף אחר ישמעאל והציל מידו את אנשי מצפה השבויים . הוא שעמד בראש שארית העם שירדו למצרים מפחד הכשדים' ולא שמעו לירמיהו שהזהירם שלא יעזבו את הארץ ולא ילכו למצרים ( ירי מב ; מל"ב כה'כב כו , ( וע"ע גדליהו בן אחיקם ; ירמיהו ; ישמעאל בן נתניה . — ט ) בן יאשיהו . שמו נזכר בדה"א ג'טו' בלבד . לפי כתוב זה יוחנן הוא בכורו של יאשיהו' השני יהויקים' השלישי צדקיהו והרביעי שלום ( הוא שמו האתר של יהואחז לפי יר' כב'יא . ( ואילו לפי מל"ב כג'לא ...  אל הספר
מוסד ביאליק