מתווה נחלת שבט יהודה (תחומי המחוזות סומנו בנקודות; וע"ע יהושע, פרקים יג—כא)