יהודה.

. 1 — ה א י ש י ם . - א ) הרביעי בבני יעקב ש ילדה לו לאה בפדן ארם ( ברי כט'לה ; מו'טו ; וע"ע . 2 השבט . ( בסיפור יוסף ואחיו תופס יהודה מקום חשוב' והוא נעשה מנהיגם של האחים במקום ראובן הבכור' ששימש בתפקיד זה לפי המסורת הקדומה . אפשר משקף שינוי זה את התהליך ההיסטורי של ירידת שבט ראובן ועלייתו של שבט יהודה לגדולה . בעלי השיטה של הפרדת המקורות מייחסים את הכתובים המתארים את ראובן כראש אחי יוסף למקור ' E ואת הכתובים המבליטים את חשיבותו של יהודה למקור 'J ובדרך זו הם משתדלים ליישב את הקשיים שבסיפור מכירת יוסף . לפי המקור E הזהיר ראובן את אחיו שלא ישפכו את דמו של יוסף אלא יזרקו אותו לבור כדי שימות שם' ובלבו א » ר לשוב בסתר אל הבור ולהוציא משם את יוסף ולהשיבו אל אביו ( ברי לז'כב . ( אבל בשובו אל הבור מצאו ריק ( בר' לז' כט'ל ' ( לפי שבינתיים הספיקו המדיינים לקחת את יוסף ולמכרו ( שם שם' כח . ( לא כן הסיפור של המקור 'J ששרידיו נשמרו לנו בבר' לז'כה כז'כח ; לפיו השליכו בני יעקב את יוסף לבור בשביל שימות שם' ויהודה השיא להם את העצה למכרו לישמעאלים' וכך הציל את חייו . כנגד זה קאסוטו מקיים את אחדות הסיפ...  אל הספר
מוסד ביאליק