יהואש (יואש), בן יהואחז מלך ישראל.

- עלה למלוכה בשנת שלושים ושבע ליהואש מלך יהודה ומלך שש עשרה שנה בשומרון ( מל"ב יג'י . ( לפי מל"ב יד'א' כג' מלך אמציה מלך יהודה בשנת שתיים ליהואש מל ך ישראל' ובשנת חמש עשרה לאמציה מל ך ירבעם בן יהואש על ישראל . משני הסינכרוניזמים האחרונים יוצא שמלך יהואש בן יהואחז חמש עשרה שנה בלבד . מבקשים אנו לקיים את שנות מלכותו של יהואש מל ך ישראל' בעל כרחנו שנאמר שעלה אמציה למלוכה בשנת שלוש ליהואש' שאז שנת החמש עשרה לאמציה היא שנת מלכותו השש עשרה והאחרונה של יהואש . וע"ע יהואש מלך יהודה ; כרונולוגיה . יואש עלה למלוכה בשעה שמלכות שומרון התחילה להתאושש מן השעבוד הארמי של ימי יהואחז ( ע"ע ) אביו . הוא המשיך ביתר עוז במפעל השחרור של אדמות מלכות שומרון משלטונם של הארמים . לפי הסיפור הנבואי שבמל"ב יג' יד יט' קרא אלישע הנביא לפני מותו ליואש וניבא לו שינצח את הארמים באפק שבעבר הירדן המזרחי . שם גם נאמר ( שם שם' כה ) שהיכה יהואש את הארמים שלוש פעמים והשיב לישראל את הערים שנפלו בידי מלך ארם בימי אביו .  אל הספר
מוסד ביאליק