יהואש (יואש), בן אחזיה מלך יהודה.

- יהואש עלה ל מלוכה בשנת שבע ליהוא ומלך ארבעים שנה ( מל"ב יב'ב . ( לפי מל"ב יד'א' הומלך אמציה בן יואש בשנת שתיים ליהואש מלך ישראל וכיון שעלה יהואש מל ך ישראל בשנת שלושים ושבע ליואש מלך יהודה ומלך שש עשרה שנה ( מל"ב יג'י ) — נמצא מלך יואש רק שלושים ושמונה ( או שלושים ושבע ) שנה . אבל אפשר שהידיעה על עליית אמציה בשנת שתיים ליהואש מלך ישראל ( מל"ב יד'א ) אינה מקורית אלא פרי חשבונו של הסופר או העורך' ולאמתו של דבר עלה אמציה למלוכה בשנת שלוש ליהואש מלך ישראל . לפי זה מלך יהואש מלך יהודה שלושים ותשע ( או שלושים ושמונה ) שנה' והמסורת עיגלה את מניין שנות מלכותו לארבעים' כדי להשוותו למניין שנות מלכותם של דויד ושלמה . וע"ע אמציה ; יהואש מלך ישראל ; כרונולוגיה . יהואש עדיין היה רך בשנים בשעה שנהרג אחזיה אביו' ועתליה אם אחזיה כמעט שאיבדה את כל זרע המלוכה ביהודה אלמלא יהושבעת אחות אחזיה שהוציאה את יהואש הקטן מבית המלך והסתירה אותו ואת מינקתו בבית הי . שם ישב יהואש שש שנים בהשגחתו של יהוידע הכהן ( מל"ב יא'ב ג . ( כשהיה יהואש בן שבע בא יהוידע בדברים עם שרי המאות  אל הספר
מוסד ביאליק