יהואחז, בן יהוא מלך ישראל.

— מלך שבע עשרה שנה בשומרון ( מל"ב יג'א . ( לפי אותו מקור עלה יהואחז למלוכה בשנת עשרים ושלוש ליהואש מל ך יהודה' אבל שם בפס' י נאמר' שיהואש בן יהואחז מלך בשנת שלושים ושבע ליהואש מל ך יהודה . ונמצא מלכות יהואחז לא ארכה אלא ארבע עשרה שנה או חמש עשרה שנה . נראה שאין דרך ליישב סתירה זו אלא אם נניח שנכללו במניין ימי מלכותו שתיים או שלוש שנים של יהוא' ששיתף במלכותו את יהואחז בנו בשתיים או שלוש משנות מלכותו האחרונות' וע"ע יהוא . ימי יהואחז הם תקופת השפל בתולדות מלכות שומרון . חזאל ( ע"ע ) מל ך ארם ובן הדד ( ע"ע ) בנו השתלטו על רובה של מלכות ישראל ואף צרו על העיר שומרון ( מל"ב ו'בד—ז' כ . ( על ירידתה של ישראל ודלדולה בימי יהואחז מעיד הכתוב במל"ב יג'ז : כי לא השאיר ליהואחז עם כי אם המשים פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי ' כי אבדם מלך ארם וישימם כעפר לדוש . השעבוד הארמי בישראל בימי יהואחז מתואר בסיפורי אלישע שבפרקי ה-ז במל"ב' שם הכינוי מלך ישראל מכוון כנראה ליהואחז ולא ליהורם בן אחאב ( ע"ע יהורם . ( פרקים אלה מתארים את הלחץ הארמי על ישראל' כשחילות ארם תוקפים ערים בארץ שומרון  אל הספר
מוסד ביאליק