יהדיה.

— ברשימת צאצאיו של כלב בן יפונה בא הפסוק הסתום : ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד ( דה"א ד'יח . ( השבעים מעתיקים את המלה היהדיה avxrj Abeia -y ( או , Udia משמע שפירשו היהדיה כשם עצם פרטי של אשה וייחסו לה"א הידיעה שלפני השם את הכוח של כינוי רומז- וזה דחוק . לעומת זאת מפרשים רוב החוקרים אשתו היהודיה-אשתו משבט יהודה' ונמצא תחילתו של הפסוק הוא מדבר באשתו היהודיה של איש שלא פורש שמו' וסופו של הפסוק מדבר בבת פרעה . אשת מרד . קשיים אלה המריצו את החוקרים לתיקוני גרסה' וכולם מפוקפקים הם . ריכטר ונות סבורים שסופו של פסוק יח עשוי לשמש יסוד לתיקון הכתוב . לדעתם נשמט לפני פס' יח הפסוק המשוער : ולמרד היו שתי נשים האחת מצריה והשנייה יהדיה . בגופו של פסי יח' הם מציעים לגרוס : ואשתו המצריה ילדה את ירד וגו' אלה בני בתיה וגו / את זכרה ' של האשד , היהודיה מוצאים הם במלים : ובני הודיה שבפס' יט' שבמקומן צ"ל לדעתם : ובני אשתו היהדיה . כנגד תיקונים מופלגים אלו מסתפק קליין בתיקון ק ל בפסי יח שהוא  אל הספר
מוסד ביאליק