ידעיה.

-א ) ברשימת כ"א הכהנים ראשי האבות שבימי יויקים כהן הראש , נמנים במקום a en לידעיה עזי ( נחמי יב'יט , ( ובמקום האחרון : לידעיה נתנאל ( שם שם' כא , ( משמע ששני בתי אבות של כהנים נקראו בשם ידעיה . בית האב הראשון נזכר אחר בית האב יויריב , ואף במקראות אחרים באים השמות ידעיה ויויריב סמוכים זה לזה ( דה"א כד'ז ; נחמי יב'ו ; דה"א ט'י ; ובכתוב אחד נחמי יא'י ' ידעיה הוא בנו של יויריב . ( מסתבר' שכל אותם הכתובים מדברים על בית אב אחד שתולדותיו קשורות ומקבילות לתולדותיו של בית האב יויריב ( ע"ע . ( כנגד זה אפשר לייחס לבית האב ידעיה השני את שתי הידיעות האחרות' שנזכר בהן ידעיה בלא סמיכות אל יהויריב . ואלו הן : . 1 רשימת ארבעת בתי האב של הכהנים' ששבו עם זרובבל , שהיא מונה במקום הראשון את בני ידעיה לבית ישוע , תשע מאות שבעים ושלושה ( עז' ב'לו ; נחמי ז'לט ) ומעידה על הסתעפותו של ' בית ידעיה זה מבית ישוע הנכבד . . 2 רשימת כ"ג ראשי האבות של הכהנים שעלו עם זרובכל ( ואינה כנראה אלא רשימת בתי אבות ; וע"ע יהויריב ' ( המונה במקום האחרון את ידעיה ( נחמי יב'ז , ( לאחר שמנתה מקודם ידעיה אחר על יד יויריב ( שם שם' . ...  אל הספר
מוסד ביאליק