ידיעאל.

-א ) בנו השלישי של בנימין , הבא בדה"א ז'ו , בלבד' במקומו של אשבל שבבר' מו'כא ( ע"ע ' ( ואין לזהות אותם זה עם זה . אל ידיעאל מתייחסים שמונה נכדים ( דה"א שם , י , ( אבות משפחות גדולות ( שם , יא ) ' וע"ע בנימין . — ב ) בנו השני של משלמיהו השוער ( דה"א כו'ב — . ( ג ) מראשי האלפים למנשה אשר הצטרפו לדויד בלכתו אל ציקלג ( דה"א יב'כא . ( לדעתו של קליין יש לזהותו עם — ד ) ידיעאל כן שמרי הנזכר ברשימה הנוספת של גיבורי דויד שבספר דה"א ( יא'מה ;( וע"ע גיבורי דויד ; תיצי . לשם ידיעאל דומה בערבית דרומית השם ידעאל . את היסוד ידיע אפשר לפרש כפעול' ותהיה משמעות השם : איש הידוע לאל' ודומה לו השם התדמורי ידועאל . אבל השווה גם את השמות השמיים המערביים הקדומים מטיפוס , ia-di-ikh-ei שאפשר משמעותם ידעאל . אף ייתכן שהשם ידיעאל צורה קדומה הוא של עתיד הפועל ידע . על א : ROTHSTEIN-HAENEL , 130 8- על ג , ד : ש . קליין' ידיעות ז ( ת"ש 102 , ( ואילך על השם ראה ספרות לערך אלידע , ועוד : , !„„ , Studia Mariana , Palis 1950 , 82 RYCKMANS I , 231 ; GOLDMANN , PP , 17 s . ; C . F . JEAN , apud A . Parrot ,  אל הספר
מוסד ביאליק