ידותון, ידיתון.

— נא ] אבי משפחת משוררים . בדה"א כה'א' הוא נמנה שלישי באבות משפחות המשוררים' שהבדילום הלויים לשירת הקודש על פי מצוות דויד ; ואילו בכתוב המקביל שבדה"א טו'יז' בא איתן במקומו ; אפשר שזיהה הספר את ידותון עם איתן' ומטעם זה גם לא ציין את ייחוסו' שכבר נזכר עם שמו של איתן ( בן קושיהו . ( מקבלים אבו זיהוי זה , יש להניח שאיתן הוא שמו המקורי של המשורר' וידותון כינוי הוא' שניתן לו על שום פעולתו כמשורר ( עיי להלן . ( אלא שכל עצמו של הזיהוי מוטל בספק' שהרי לא זו בלבד שלא נאמר במפורש אלא גם רשימות בני איתן ובני ידותון אינן חופפות זו את זו . ועי' להלן ; וע"ע איתן ; משוררים . במסורה לרוב ידותון' בדה"ב ה'יב ; לה'טו : יךתון ; בדה"א טז'לח : ידיתון ; בתה' לט'א ; עז'א ; נחמי יא'יז : ידיתון כתיב ידותון קרי . בשבעים לרוב , I 5 ( t ) i & o w או , Idei & wv כלומר ידיתון . אבל נמצאות גם צורות כגון A ) Idtdovp או : דה"א כה'א' ועוד , Ibu ^ oi ^ ' ( ידיתום B ) דה"ב לה'טו ;( ופעם אחת גם , Idov & cuv ידותון A ) דה"א ט'יז . ( וב ] המלה ידותון באה בכתובות שבראשם של שלושה מזמורים : למנצח לידותון מזמור לדויד ( תה' לט'א ;...  אל הספר
מוסד ביאליק