ידוע.

—א ) אחד מראשי העם שחתמו על האמנה בימי נחמיה ( נחמי י ' כב — . ( ב ) כהן גדול בימי בית שני . לפי נחמי יב'יא' ידוע הוא בן בנו של יהוידע ובנו של יונתן [ הוא יוחנן ( ע"ע . [( ושם בפסי כב' נאמר : הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על ( בקצת ספרים : עד ) מלכות דריוש הפרסי . ממכתבי יב ( קאולי ' מסי ( 30 ברור' שלכל הפחות עד שנת שבע עשרה לדריוש השני 408 ) לםסה"נ ) היה יוחנן כהן גדול . אבל אין זה מן הנמנע שידוע כבר נעשה כהן גדול בשנותיו האחרונות של דריוש השני 405—422 ) לפסה"נ ;( בדעה זו מחזיק קיטל , ונימוקו -ששושלת היחס של הכהנימ הגדולים שבנחמ' יב אינה מגיעה # ל » עד לשנת 400 בקירוב לפסה"נ' והידיעות על יוחנן וידוע מימיהם של ארתחששתא השני ודריוש השלישי ' כפי שמביאן יוסף בן מתתיהו ( קדמי יא'ח'ט ' ( הן בחזקת מדרש . אולברייט אף הוא מייחס את ידוע שבספר נחמיה לזמנו של דריוש השני ' ואף על פי כן אינו שולל את ערכה ההיסטורי של עדות יוסף בן מתתיהו' שהרי אפשר שהיו שני כהנים ? גדולים ששמם יוחנן' גם שניים ששמם נדוע ; אבל יש מקום להנחה שיוחנן בנו של יהוידע התחיל משמש בכהונה גדולה זמ...  אל הספר
מוסד ביאליק