ידאלה.

-שם מקום בנחלת זבולון הנזכר כיהו' יט'טו' בלבד . בשגימ עשר כתבי ידות של המסורה : יראלה- וכן גרסת התלמוד הירושלמי ( מגי ס"א ' ה '' א B . ( : בשבעים , / eget ^ w ולדעת מרגליות היא צורה שהשתבשה " IeQtjXa-n יראלה . 3 וךי ( Bo ^ e ) נוטה לפרש את הגרסה יראלה על פי השורש הערבי ראל' היעשות גדול . ואולי פירושה האל יראה . שניים מן המקומות הנזכרים לפניה באותו פסוק ביהו'יס' טו . היינו קטת = > קטרוף ונהלל . הכתוב אומר עליהם שזבולון לא הוריש אותם . נות משער . שברשימה המקורית של שופי א'ל' נמנו גם שאר ערי זבולון הנזכרות ביהוי יט' טו' וידאלה בכללן' ולפי סברתו הועתקה רשימה מקורית זו לספר יהושע . התלמוד הירושלמי ( מגי שם' שם ) מזהה את יראלה עם חוריא' שהיא ח'רבת חוארה של היום' המרוחקת 22 ק"מ למזרח מחיפה' ושני ק"מ מדרומ מזרח לבית לחם הנזכרת אחריה ביהו' יט'טו . זיהוי זה עוד לא נבדק מבחינה ארכיאולוגית .  אל הספר
מוסד ביאליק