יגלי.

—אביו של בקי נשיא לבני דן בשעת חלוקת הארץ ( במי לד'כב . ( בשבעים , Exh . A , EyUi : B כנר * ה שקראו £ לי = ) לגלי . ( אבל n . iogii : V לא הובררו משמעותו של השם ושרשו' אבל ייתכן שהיו '' ד היא שרשית . נות מסבירו בלשון בקשה' שיגלה האל ( השווה עמי ג'ז : כי לא יעשה אדני ה' דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים ;( ואם כן שורש השס הוא גלה - ) גלי ;( והשווה לכאן את השם האוגריתי גלין . אף יש מקום להשערה שהיו '' ד שבסוף השם היא קיצורו של יסוד תיאוםורי . NOTH , IPN , 244 ; RYCKMANS 1 , 59 , 312 ; CH . VIROLLEAUD , Syria 27 ( 1951 ) , 35 V ^  אל הספר
מוסד ביאליק