יגאל.

— א ) נן יוסף משבט יששכר , הנמנה כרשימת האנשים ששלחם משה לתור את הארץ ( במי יג'ז - . ( ב ) בן נתן מצבה' נזכר ברשימת גיבורי דויד שבשמ"ב ( כג' לו ) לפני בני הגדי . ברשימה המקבילה שבדה"א ( יא 'לח ) כתוב במקום זה : יואל אחי נתן מבחר בן הגרי . —ג ) מצאצאיו של זרובבל ( דה"א ג'כב . ( לפי נוסח המסורה בן שמעיה . ויש חוקרים הרואים את המלים ובני שמעיה כתוספת המעתיק ולדעתם יגאל בן שכניה הוא' ולא בן שמעיה . מזר ( מייזלר ) הציע לזהות את יגאל ג בשמו של גאליהו הידוע מן החותמת "לגאליהו בן המלך" ( עי' כרך ב , טור ' ( 160 ואולברייט ניסה לבסס סברה זו . אבל אפשרות חילוף הצורות יגאל וגאליהו מוטלת בספק' ואין להביא ראיה מחילופים כגון יכניה' כוניהו ; יחזקיה' חזקיה ; יקבצאל' קבצאל , לפי שבכל אותן הדוגמאות היו"ד שבראש הצורה המלאה מנוקדת בשוא ואילו היו"ד של השם יגאל חרוקה . אף מבחינת העניין קשה לייחס את התואר בן המלך לאיש שהיה כמה דורות אחר זרובבל . השם יגאל נתקצר משם תיאופורי ' ועניינו בקשה' שהאל יגאל' כלומר יושיע את הנולד . וע"ע גבורי דויד ; חטוש ; שכניה . » ל ב : ROTHSTEIN-HAENEL , 218 S . ; K . ELLIGER , PJB ...  אל הספר
מוסד ביאליק