יבלעם.

— עיר כנענית הנזכרת לראשונה ברשימת ערי ארץ ישראל של תחותימם הגי ( מסי ' ( 43 מיד אחר תענך . בסי שופטים יבלעם נמנית ברשימת הערים שלא הורישו אותן בני מנשה' והיו למס כאשר גברה יד ישראל ( שרפי א'כז . ( אותן הערים נמנות בסי יהושע ( בשבעים AB חסרה יבלעם' כנראה מחמת דילוג של מעתיק ' ( ברשימת הערים שהיו בנחלות יששכר ואשר ( יהוי יז'יא יג ' ( היינו : שהיו מובלעות מנשיות בנחלתם של שבטים אחרים ( ע"ע מנשה . ( עוד נזכרת יבלעם אגב תיאור בריחתו של אחזיה מל ך יהודה ( מל"ב ט'כז ' ( שברח מפני יהוא מיזרעאל דרך בית הגן' היא כנראה גינין ( ע"ע בית הגן . ( ואפשר שביבלעם נרצח גם זכריה בן ירבעם מלך ישראל' שנאמר עליו בנוסח המסורה שהיכהו שלום קבל עם ( מל"ב טו ' (\ ואילו בנוסח השבעים Luc . כתוב שהיכהו ביבלעם . ברשימת ערי הלויים שבנחלת מנשה נמנית העיר בלעם לפי הנוסח שבדה"א ו'נה , ואילו בנוסח שבסי יהושע ( כא'כה ) באה במקומה גת רמון ( וע"ע . ( נראה שהשם בלעם הוא צורת משנה של יבלעם . גם העתיקי השבעים ( h uf iXaan , ta rxwr < מסייעים לסברה זו . זכר לצורה מקוצרת ומאוחרת של שם העיר נשמר גם בספר יהודית המזכיר את r esar ( ...  אל הספר
מוסד ביאליק