יבל.

- אחד מבניו של למך , שילדה לו עדה אשתו ( ברי ד'כ . ( שמו קרוב לשמותיהם של שני אחיו יובל ותובל קין ( ע"ע . ( על יבל נאמר שהוא היה אבי יושב אוהל ומקנה , כלומר אביהם של יושבי אהלים ובעלי מקנה , והפועל ישב , הנאה לאוהל' ולא למקנה' משמש את שני השמות' על דרך המליצה שהיוונים קוראים לה . Csvy / na תיקוני הנוסחה שהוצעו , כגון : יושב אוהל וקונה מקנה' או יושב אהלי מקנה' מיותרים . כנראה משמעותו של המעשה שיבל הוא שהמציא את שיטת הישיבה באהלים וחידש את מעשה גידול צאן' שאפשר בטלה ונשתכחה מן העולם לאחר שמת הבל בלי בנים . המלה אבי הוראתה כאן גם אב ממש' כלומר שבניו ובני בניו של יבל הוסיפו לעסוק באומנותו' וגם מורה ומייסד מנהגים ושיטות ודרכי חיים למעמד מסוים . פילון מגבל מספר על אינוס ומאגוס' שלפי מסורות הפיניקים המציאו את הישיבה בכפרים ואת גידול הצאן . על היחס שבין המצאות אלו של האלים במסורת הכנענית ובין האומנויות וחידושיהם של בני אדם המסופרים בסי בראשית ע"ע קין . השם יבל' אם נגזור אותו מן הפועל יבל' הבא באכדית ובאוגריתית גם בבניין קל' הריהו פותח פתח להשערה' שאין יבל אלא שם תיאופורי כגון יבל ( היינו : הוב...  אל הספר
מוסד ביאליק