יאיר, יאירי.

— א ) משפחה גדולה שהתייחסה על השבט מנשה . מקום מושבה בצפונו של עבר הירדן המזרחי . בפרשת כיבושו של עבר הירדן בידי בני ישראל תופסת משפחה זו מקום חשוב . בבמ' לב'מא . נאמר : ויאיר בן מנשה הל ך וילכד את חוותיהם ויקרא אתהן חוות יאיר ; וכדב' ג'יד : יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב ... ויקרא אותם על שמו את הבשן (?) חוות יאיר עד היום הזה ; וע"ע חות יאיר . לפי מסורת שנשתמרה ברשימות היחס שבספר דה"א ( ב'כא כב ) היתה משפחת יאיר קשורה בקשרי דם עם משפחת חצרון משבט יהודה מזה ועם מכיר אבי גלעד מזה — ויהי לו ( ליאיר ) עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד . לפי סכרה אחרת' היתה משפחת חצרון קשורה בשבט ראובן ( דה"א ה'ג . ( יש מקום להנחה שיאיר הוא גם שם כולל לקבוצה גדולה של בתי אב ישראליים . שכבר נתאחדו בראשית הכיבוש בצפון ארץ גלעד ומשם פשטו לארץ בשן ; וחבל ארץ רחב ידיים בעבר הירדן נקרא על שמם חוות יאיר . משפחה ענפה זו החזיקה כנחלתה כל ימי ההתנחלות ומלכי ישראל הראשונים' והצליחה להשתלט גם על חבל ארגוב ( ע"ע ) אשר בבשן . יאיר הגלעד "אבי" חוות יאיר' הוא גם אחד השו'  אל הספר
מוסד ביאליק