יאזניהו, יאזניה, יזניהו, יזניה.

- א ) בן ירמיהו בן חבצניה' ראש בית הרכבים בימי ירמיהו הנביא ( יר' לה'ג . ( וע"ע רכב' בנ * רכב -.ב ) יאזניהו ( מל"ב כה'כג ) או יזניהו ( יר' מ'ח ) בן המעכתי ' אחד משרי החיילים שבאו אל גדליה למצפה . לדעתו של ייבין הוא הוא יזניה בן הושעיה' אחד משרי החיילים שדרשו לדתר הי מפי ירמיהו לאחר רצח גדליה ( ירי מב'א ' ( ואחי עזריה בן הושעיה הנמנה עם שרי החיילים שהביאו את העם מצרימה ( ירי מג'ב ;( לפי דעתו יזניה ועזריה שניהם היו בחבורת קציני הצבא שפנו אל ירמיה לאחר מעשה הרצח וגם בחבורת הקצינים שהוליכו את העם למצרים' ומקרה בלבד הוא שנקב הכתוב פעם בשם האחד ופעם בשם האחר משני האחים . אף סבור ייבין שיאזניהו זה הוא הוא יאזניהו עבד המלך ששמו חרות על חותמת מתקופת חרבן הבית הראשון' שנתגלתה כאחד הקברים שבתל א ןצבה' ואפשר שהוא גם אותו יאזניהו הנזכר בחותמת חונן בן יאזניהו' שמקורה אינו ידוע' אבל יש לשייכה לתקופה שלאחר החרבן . באדי ( Bate ) הציע לגרוס בירי מב'א' עט השבעים עזריה בן מעשיה במקום יאזניה בן הושעיה ולזהות את יאזניהו שר החיילים שבמל"ב כה'כג' ובירי מ'ח' עם יאזניהו עבד המלך . איש זה נהרג' לפי  אל הספר
מוסד ביאליק