טלמון, טלמן.

—א ) בני טלמון ובני עקוב נמנים בעז' ב , מב' בכלל משפחות השוערים ששבו משבי הגולה . —ב ) בימי נחמיה נזכרים השוערים עקוב וטלמון ואחיהם השומרים בשערים בין ראשי המדינה אשר ישבו בירושלים בימי נחמיה ( נחמי יא'יט . ( ועוד נזכרים הם ברשימה המקבילה בדה"א ט'יז' וברשימת השוערים שבנחמ' יב'כה . ראשי משפחות השוערים הנזכרים בנחמ' יא' נקראים על שם אבי המשפחה' בלא שיפורש ייחוסם ושם אבותם' ואפשר שהעלימו את מוצאם מחמת פחיתות מעמדם' או משום שהיו בני משפחות נכריות שנטמעו כישראל . בשבעים : . TeXa / nEtv , TeXpav , Tek / xwv על משמעות השם ע"ע טלם' ושם ספרות . י -ל  אל הספר
מוסד ביאליק