טבת (בסוף פסוק: טבת).

— לאחר נצחונו של גדעון נס מחנה המדינים עד בית השטה צררתה עד שפת אבל מחולה על טבת ( שופ'ז'כב . ( לשון הכתוב סתומה ( ועי'ע אבל מחולה . ( ואפילו נקרא עד טבת ( כגרסת VL וכמה כתבי יד של השבעים ' ( אין בכך כדי לברר את מקומה . רוב החוקרים מזהים את טבת עם ךאס אבו טאבאת שבעבר הירדן מזרחה' במורד ג'בל עג'לון בקרבת הירדן ; אבל אין לזיהוי זה אישור ארכיאולוגי . מ . נאור , ידיעות יג ( תש-ז ; 93 , 90 , ( י . נ . אפשטיין , מבוא לנוסח המשנה , ירושלימ תשי-א , ; 12 ' . 8—1227 ש . ייבין , ידיעות יד ( תש"ח—תש"ט BASOR 90 ( 1943 ) . 12 ; idem , AASOR 25—28 ( 1951 ) , 217 W . F . ALBRIGHT , AASOR 6 ( 1926 ) , 47 ; ABEL . GP 2 , 474 ; N . GLUECK , 88 , (  אל הספר
מוסד ביאליק