חתנה, חתן וכלה.

- נא ] חגיגות החתונה בתקופת המקרא היו נמשכות שבעה ימים' כפי שמסתבר מן הנאמר בנישואיו הראשונים של יעקב : מלא שבוע זאת ... וימלא שבוע זאת ( בר' כט'כז כח . ( וכן נאמר בנישואיו של שמשון : שבעת ימי המשתה ... שבעת הימים אשר היה להם המשתה ( שופ' יד'יב'יז . ( שבעת הימים של החגיגות מקבילים לשבעת ימי האבל ( וע"ע שבוע . ( לפי מנהג הידוע יפה מתקופה מאוחרת' נחשב החתן למלך בשבוע זה ( פדר"א טז : חתן דומה למלך ; והשווה תהי מה ) והיו נוהגים בו וככלה כבוד מלכות ומעטרים אותם בעטרות ( מש' סוטה ט'יד ועוד : עטרות חתנים ועטרות כלות ;( כ נראה היה מנהג זה קיים כבר בתקופה המקראית . ביח' טז , בנבואה על ברית הדודים בין האלהים וירושלים' נאמר קודם : ואבוא בברית אותך ... ותהיי לי ( פס' ח ;( ואתן נזם על אפך' ועגילים על אזניך' ועטרת תפארת בראשך ... ותצלחי למלוכה ( פס' יב יג ' ( וכן בשיר השירים : צאינה וראינה 'בנות ציון במלך שלמה' בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו ( ג'יא . ( המנהג לערוך את טכס הנישואין תחת "חופה" ' שכנראה זכר הוא לאוהל של הנודדים הקדומים' כבר נרמז בדברי ה משורר : והוא כחתן יוצא מחופתו וגו...  אל הספר
מוסד ביאליק