חתן דמים, חתן דמים למולת.

- בשמ' ד'כו' בסיפור על משה שחזר מאת פרעה לאחר שהתרה בו שתבוא עליו מכת בכורות אם ימאן לשלח את ישראל בכורו של האלהים' נאמר . ויהי בדרך במלון ויפגשהו הי ויבקש המיתו' ותקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה' ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי ' וירף ממנו . אז אמר : חתן דמים למולות . כיון שלא נזכר שמו של משה בכל הפסקה כולה' אין הכרע על מי נאמר הכינוי חתן דמים — על הבן הנימול' על משה או על האלהים . וכבר נחלקו חז"ל בדבר' מי נקרא חתן' משה או התינוק ( ירוש' ' נדר' פ"ג' הי"ד ; בבלי ' נדר' לא'ב . ( וכן נחלקו גם הפרשנים המאוחרים . ממשמעותו של השורש חתן בערבית = ^ - ) מול ) מסתבר שלפנינו כינוי לנימול' לפי המנהג הקדום למול את הבן בהיותו בן י"ג שנה ( ע"ע ישמעאל ; מילה ' ( ולהכינו בדרך זו ליכנס לחופה . נראה' שמסורת זו איטיולוגית היא' הבאה לבאר את הכינוי חתן דמים שנקרא בו הרך הנימול' וזה פשוטו של המאמר : אז אמרה ( צפורה ) חתן דמים למולות' כלומר מאותו מעשה בא הכינוי הזה לרך הנימול . הפירושים לם' שמות ; ועוד : קאטוטו , שמות , ; 39 ש . טלמון , ארץ ישראל ג ( תשי '' ד ; % 93 , ( י . בלאו , תרביץ כו ( תשי"ז 3—1 ...  אל הספר
מוסד ביאליק