לוח ט: אלים חתיים אסטילה של אלה־ הסערה החתי שנמצאה בבבל ; התקופה החתית המאוחרת