חשפא, חשופא.

-אבי משפחת הנתינים חשופא הנמנים עם העולים משבי הגולה שבאו עם זרובבל ( עזיב'מג ; נחמ' ז'מו . ( בשבעים לעז' . Aaov ( fa , Aaovc / E : B לנחמ' ' . Hasupha : V ; Aaq > a : B ; Aoeupa : A קשה לקבוע את משמעותו של השם על פי ההוראות הידועות של הפועל המקראי העוף' ורק בדרך השערה בלבד אפשר להסביר חשופא—חשופא' כלשון שואב מים ( השווה יש' ל'יד . ( נות סומך לכאן את המלה הערבית ח'שוף - ) הול ך מהר . ( בין השמות ההוריים מכתבי נהו דומה לחשופא השם Khashipa ורבים אחרים שחוזר בהם היסוד khaship כמרכיב שמות עצם פרטיים' כגון , Khaship-aph , Khaship-ampa ועוד . יש משערים' שהיסוד Khaship יש בו הפועל ההורי 'khash שמשמעותו שמע . ולפי זה אפשר שנתייחסה משפחת נתינים זו אל חורים' שנשתעבדו בשעת כיבוש הארץ' ועיקר השם הוא חשופא . . NOTII , II'N , 2 : 6 ; GELB-PURVES-MACRAE , NPN , 57 , 214 3 ק ^ . אחד העממים שישבו בהר ( במי יג'כט ; יהוי יא'ג . ( וממלכת החתים . שהיחה קיימת במאות הי"ד והי"ג לפסה"נ' לא הת פשטה מעולם הלאה מדרום לקדש אשר על הארנת' וגם המושג חית האשורי לא נכללה בו ארץ ישראל .  אל הספר
מוסד ביאליק