חשמנים.

— מלה זו הבאה פעם אחת במקרא בתהי םח'לב : יאתיו חשמנים מני מצרים' תרגמוה השבעים ? , JZQ £ < 7 ( 3 EIQ והפש : ' אינגדא —)שלוחים . ( המפרשים העברים פתרו אותה כשם לשרים גבוהים . ומן החדשים היו אל שסמכו אותה הערבית "חשם , ^ - > - / ' במשמעות שמן' או שתיקנו בשמנים' משמנים , השמן וכדי . אבל היירונימוס תרגם veiociter ( מהר' חש ' ( וכן כנראה עקילס : JOTIEVG / HEVCD ; // Aiyvmov otaovaiv אפשר שמתרגמים אלו הושפעו מן המדרש הדורש חשמנים : חשים וממונים להתגייר ( מדרש תהי בובער' עמי שכ ' ( אבל נראה שאין מנים אלא ' דיטוגרפיה של מני מ ( צרים ) שאחריו' והכוונה יאתיו חש' כלומר : חיש' מני מצרים' כוש תרוץ ( במקום תריץ ) וכוי . פירושים ומילונים ; מ . ד . קאסוטו , תרביץ יב ( תשיא ; 22 , ( טור סיבי , לו-ס א 382 , ,- 23 ( 1950—50 , 33 Greek Index to Aquila , Philadelphia 1916 , 76 ; \ V . F . ALBRIGHT , HUCA Wien 1886 , 305 ; J . REIDER , Prolegonema to a Greek-Hebrew and Hebrew- P . HAUPT , AJSL 23 ( 1907 ) , 235 ; F . HOMMEL , Aufsatze und Abhandlungen , נן ס  אל הספר
מוסד ביאליק