חשם.

— א ) אבי משפחה שבניה עלו עם זרובכל . לפי עזי כ'יט , היה מספרם של בני המשפחה מאתים עשרים ושלושה' ולפי נחמי ז'כב- שלוש מאות עשרים ושמונה איש . בימי עזרא היו שבעה מבני המשפחה בעלי נשים נכריות ( עזי י ' לג . ( חשום נזכר ברשימת החתומים על האמנה בימי עזרא ( נחמי י יח ' ( וכנראה הכוונה לראש המשפחה הזאת ' ולא לחשום הנזכר בנחמ' ח'ד ; וע"ע שם' שמות . — ב ) איש בשם חשום היה מנכבדי הקהל' שעמד לשמאלו של עזרא בשעת קריאת התורה ( נחמי ח'ד . ( מבחינה לשונית דומה השם חשום לשם המלך האדומי חשם ( ע"ע . ( והשבעים העתיקוהו בכמה צורות : , Hoa / u , Aoov / u ועוד . משמעותו של השם לא התבררה . נות סומכו לערבית חיתים' שפירושה חוטם רחב' והשווה לכאן גם את שם העצם הפרטי החמוד ח'שמת , שריקמנס גוזרו מהמלה הערבית ח'שם' שפירושה חוטם גדול . אבל הסבר זה דחוק' ואין לו סמך בתעתיקי השבעים המשמיטים כולם את החי"ת . מאותו הטעם קשה גם לסמוך את השם חשום לחושי ( בשבעים XXovaei מסתבר יותר שהוא קרוב אל שם העצם הפרטי הצאפאי חתימת . אב ? י גם משמעות השם הצאפאי נעלמה מאתנו .  אל הספר
מוסד ביאליק