חשבנות מחשבת חושב.

- נזכרים בתיאור מפעליו הצבאיים של עוזיהו להאדרת הצבא והביצורים . בדה"ב כו'טו' נאמר : ויעש בירושלם חשבונות מחשבת חושב להיות על המגדלים ועל הפנות לירוא בחצים וכאבנים גדולות . רוב המפרשים האחרונים סבורים שחשבונות הן מעין מכונות להטלת חצים ואבנים , היינו קאטאפולטות ובליסטראות . הסבר זה קשה , שכן קצתם של המקורות הספרותיים ( דיודורוס סיקולום ( Xiv , 42- 1 מיי חסים את המצאת הקאטאפולטות לסוף המאה החמישית או ראשית המאה הרביעית לפסה"נ , ולפי המקורות הארכיאולוגיים דומה שעדיין לא הומצאו הקאטאפולטות בתקופה זו . בכל התבליטים האשוריים , העשירים בתיאורי מלחמה וכלי נשק , אין כלי נשק זה בא כלל . והרי חשיבותו מרובה כל כך , שאילו היה קיים , בוודאי לא היו עושי התבליטים הללו מתעלמים ממנו . החוקרים משתדלים ליישב קושיה זו בשתי דרכים . יש סוברים שקטע זד , של דה"י יש בו משום אנאכרוניזם , והסופר בן הדורות שלאחר המצאת הבליסטראות והקאטאפולטות תלה דברים שראה בדורו לימי עוזיהו . אחרים מניחים' שאף על סי שלא נמצא כל זכר לבליס- טראות בתקופה זו' אפשר שהיו קיימות' והם מסתמכים' בתוך שאר ראיותיהם' על דברי פליניוס , ( NH v...  אל הספר
מוסד ביאליק