חשביה, חשביהו.

-א ) אחי מאבות אבותיו של איתן המשורר ( דה"א ו , ל - . ( ב ) אחד מאבות אבותיו של שמעיה , שהוא מן המתיישבים הראשונים בירושלים בימי נחמיה ( נחמי יא'טו ; דה"א ט'יד ' ( ולפי הנוסח שבדה"א ממשפחת הלויים מבני מררי . בשבעים B לנחמ' חסר השם . - ג ) בן ידותון המשורר ( דה"א כה , ג ) ראש המחלקה השתים עשרה של המשוררים בימי דויד ( שם שם' ט — . ( ד ) אבי בית אב משבט לוי ממשפחת החברוני . ייחוסו אינו ברור כל צרכו . נאמר שבימי דויד היו חשביהו ואחיו . ' י T בני חיל אל ף ושבע מאות על פקודת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת הי ולעבודת המל ך ( דה"א כו'ל , ( ובעבר הירדן מזרחה מילאו את התפקידים המקבילים בני יריה' שגם הם ממשפחת החברוני ( שם' לא . ( רותשטיין שיער , שעורך ס' דה"י כרך כאן שתי מסורות זו בזו , האחת שחשבה את יריה לראש משפחת החברוני והשנייה שייחסה אותו המעמד להשביח' לפי זה הציע לראות במלים : מעבר לירדן מערבה' תוספת העורך' אבל אין הדברים נראים . — ה ) מבני אסף' ונכדו עוזי היה פקיד הלויים בירושלים בימי נחמיה ( נחמי יא'כב - . ( ו ) ראש בית אב ללויים , שנענה לבקשתו של עזרא לשוב לארץ כדי לשרת במקדש ( עזי ח'...  אל הספר
מוסד ביאליק