חשבה.

- נזכר בדה"א ג'כ . פסוק זה בא כהמשך רשימתם של בני זרובבל שבפסוק הקודם . אבל פסי יט מסתיים בשמה של בת' והכנות דרכן לבוא אחר גמר רשימת הבנים ( עיי למשל שם ז'ל'לב . ( ואף זו שפסוק כ מסתיים במספר חמש' ומספר זה אינו נכון אלא אם כן פס' כ הוא רשימה בפני עצמה . כיוצא בו מונה פס' כא את בני חנניה' בנו השני של זרובבל' ואילו בני משולם' בנו הראשון' אינם נזכרים כלל לפי נוסח המסורה . על כן שיערו החוקרים שהפסוק צריך להתחיל : ובני משולם' וחשובה הוא לא בנו של זרובבל' אלא בנו של משולם בן זרובבל . צורת השם בשבעים . A ; Aoovpe : B . Aaefia הואיל ושאר כל השמות שבפסוק של בנים זכרים הם' אפשר להניח שגם שם זה' הפותח את הרשימה' שמו של בן זכר הוא . רותשטיין שיער' שבמקום חשבה צ"ל חשביה . נות סבור שהוא קיצור של חשביה ; ניקודו של השם כבינוני פעול נקבה תמוה בעיניו' והוא חוכך לקרוא חשבה בשין קמוצה . » ROTIISTEIN-IUENEL , 42 ; NOTH , 1 PN , 189 ; KITTEL , Chronik , 27 מ פ  אל הספר
מוסד ביאליק