חרנפר.

—בן צופח משבט אשר ( דה"א ז'לו . ( צורת השם בשבעים מאשרת את נוסח המסורה . ; Anvacpaq : A-J ומסתבר שחילופי הגרסה & כ an ( . fEQ Ania- ) Luc .-m ( AvaQrpan ) £ - שני שיבושים של הגרסה המקורית . Aovayao ב . Harnap her : \ ' השם חרנפר מצרי הוא' והוא מורכב מן המלים חר = ) האל חור ) ו נפ'ר " ) טוב ; יפה ' ( והוא שכיח מאוד בין המצרים . יש במקרא עוד כמה שמות מצריים שנקראו בהם בני ישראל' כגון : חפני ופינחס' ועוד . ויש מקום לסברה שהשמות המצריים נשתרשו בישראל כבר בפרק שקדם לכיבוש הארץ ונשתמרו גם לאחר מכן' ואין בהם משום סימן להתחזקות השפעת מצרים בתקופות מסוימות . yp namcn 1 , Gliicksiadt 1935 , 249 ERMAN-GRAPOW , Worterbuch 2 , 257 ; H . RANKE , Aegyptische Pcrsonen-  אל הספר
מוסד ביאליק